Bible Index

Cha' Su'we Nu Nchkwi' Cha' 'In Jesucristo Nu Nka X'naan

Romanos 3:23

Romanos 6:23

Efesios 2:8-9

Lo'o yu ki'yu nu njan ti cha' 'in ne' xka la'a tsu' ni, tijyu' ti mdyituun yu; ja ngwa tiye yu cha' skwen kiloo yu chin', cha' xi'in 'a ti' yu mduun yu mji'in ti yu ndukun' tijyan tiye yu bra nu ykwi' yu lo'o Ndiose: "!Chka t'nan tii' iaa^n, Ndiose Stii^n, cha' ndi'in 'a ki'ya 'aa^n!" ndukwin yu ki'yu kan'. Sa kan' ti cha' ykwi' yu. San Lucas 18:13

San Juan 3:16-17

1 Corintios 10:13

Romanos 8:38-39

Romanos 10:4

2 Corintios 6:2

Los Hechos 2:37-38

Efesios 4:24


Romanos

Romanos 3:23

Romanos 3:10

Romanos 6:23

Romanos 5:12

Romanos 5:6

Romanos 5:8

Romanos 1:4

Romanos 6:9

Romanos 10:9

Romanos 10:13

Romanos 8:38-39


Ndiose Sti ba nu ndi'in nde ni' kwan

Ndiose Sti ba nu ndi'in nde ni' kwan, ska ti nu'win ngi'ni tnun nten chalyuu 'iin. Kan nu'win lo chalyuu re cha' ka ndloo la 'wa. Ku'nii cha' ka nchga cha' nu nchka tii' cha' ka lo chalyuu re; sa a'an nu ngi'nii nde se'en ndi'iin nde ni' kwan, ngwaa'an ka lo yuu re bra kan'. Taa nan ku ba tsan ni. Ku'nii cha' tlyu ti' 'wa 'in nchga cha' kuxi nu y'ni ba, cha' ngwaa'an wa y'ni ba cha' tlyu ti' 'in xka la nten nu y'ni cha' kuxi lo'o ba. Ja taa chabiya' cha' jwakii cha' kuxi 'wa, kuloo 'wa ya' kune' xa'an bra kan'. Nu'win ndloo tan nchga cha'; nchga chabiya' nu nsu'wi lo chalyuu, nchga chabiya' nu nsu'wi nde ni' kwan, nu'win ndiya nchga chabiya' kan' 'iin. Ja tsaa tii 'a cha' tlyu la ti nu'win. Ngwaa'an ka cha'. San Mateo 6:9-13


Glatas

Publicado por La Liga del Sembrador, A.C.y La Liga Bblica
Instituto Lingstico de Verano en Mxico


Bible index