Philippines Index

Hay HalitÓ Nin Diyos
ta kaganawan ay nagkasalanan boy alwan sapat ya kahampatan la para makapakonsowilo ha Diyos. Roma 3:23

Hay kabayaran nin kasalanan ay kamatyan ya makapipalako ha impirno ya ayin anggay kaparosawan. BalŔ hay ayin bayad ya an-i-ingalon anigwÓ nin Diyos ay biyay ya ayin anggawan ya risolta nin pamakilamo nin tawo koni Pangino-on tamon Hisokristo. Roma 6:23

BanÓ ha kanampatan ingangalo nin Diyos ay inlibri na tamo hin tinompel tamo koni Pangino-on Hisokristo. Habayti ya kalibriyan ay inggawÓ kontamo nin Diyos; ahŔ na-ibat ha sarili tamo. KayÓ maskin hino ay ahŔ mangipagmalhay nin tongkol bayri ha kalibriyan tamo ta habayti ay ahŔ na-ibat ha sarili tamon gawgawÓ. Ipiso 2:8-9

Piro hatoy manininon bo-ih ay naka-ireng ha maray˛, boy ha panalangin na ay agya ampaninglÓ nin manegteg ha tag-ay ta angkareng-ey ya, no alwan andogdogen nay nebneb na ta nanalangin yan ombayri: 'Diyos ko,' wana, 'ingalowan mo ko ta hiko ay makasalanan.' Lokas 18:13

Masyadoy panlalabi nin Diyos ha kaganawan tawo; kayÓ inggawÓ na hi Apo Hisos ya mimihay Anak na emem hinoman ya tompel kona ay ahŔ mipalako ha impirno, no alwan magkama-in yan biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos. AhŔ inhog˛ nin Diyos ya Anak na bayri ha babon lotÓ nin manosga nin tawtawo para parosawan, no alwan inhog˛ na ya para mangilibri nin tawtawo. Howan 3:16-17

Ayin panobok ya anlomateng komoyo ya ahŔ dinanas nin tawtawo. Hay Diyos ay tapat boy agna ampayagan nin hoboken kawo nin ma-igit et ha makaya moyo; no latngan kawo nin panobok, hay Diyos ay mambi komoyo nin paraan emen moyo mapagte-ehan. 1 Korinto 10:13

Angkapiho ko ya masyadoy panlalabi kontamo nin Diyos. Maski nati tamo o angkabiyay ay anlabiyen tamo nin Diyos. Hay panlalabi kontamo nin Diyos ay ahŔ ma-alih nin maski aw-anghil o maski anyay ampo-onpo-onen ya anti ha katatag-ayan. Maski anyay ampangyari kontamo boy maski anyay lomateng ya mangyari kontamo ay anlabiyen tamo nin Diyos. Maski hinoy ma-in kapangyariyan ha katatag-ayan langit o ha kalale-lale-an lotÓ, o maski anyay pinalsa nin Diyos ay ahŔ maka-alih nin panlalabi nin Diyos kontamon ma-in pamakilamo koni Pangino-on tamon Hisokristo. Roma 8:38-39

Hay kawkapanogo-an ay pina-anggawan ni Pangino-on Hisokristo, ta balang miha ya tompel kona ay ibilang nin Diyos nin ayin kasalanan. Roma 10:4

ta hay hinalitÓ nin Diyos ay ombayri: "Ha tamÓ ya pana-on ay nilengŔ kata, boy ha allon pangilibri ay tinambayan kata." Leng-en moyo! hapa-eg anay pana-on boy hapa-eg ya alloy inggawÓ komoyo nin Diyos para malibri kawo. 2 Korinto 6:2

Hin nalengŔ bayti nin tawtawo ay masyadon nagoloy nakem la. KayÓ hinalitÓ la koni Pidro boy ha kanayon ya aw-alagad, "Pawpatel, anya," wanla, "Ya gaw-en nawen?" Tinombay konla hi Pidro, ya wana, "Balang miha komoyo ay maghehe boy pabinyag ha ngalan ni Pangino-on Hisokristo emen hay kawkasalanan moyo ay patawaren nin Diyos. Ha ombayro ay igwÓ komoyo nin Diyos ya Ispirito na. GawgawÓ 2:37-38

emen no nabayo kawoyna ay mag-in kawon mahampat boy ayin kapintasan nin bilang ha Diyos. Ipiso 4:24


Roma

ta kaganawan ay nagkasalanan boy alwan sapat ya kahampatan la para makapakonsowilo ha Diyos. Roma 3:23

Hay nakaholat ha HalitÓ nin Diyos ay ombayri: "Ayin tawoy mahampat; ayin ni miha. Roma 3:10

Hay kabayaran nin kasalanan ay kamatyan ya makapipalako ha impirno ya ayin anggay kaparosawan. BalŔ hay ayin bayad ya an-i-ingalon anigwÓ nin Diyos ay biyay ya ayin anggawan ya risolta nin pamakilamo nin tawo koni Pangino-on tamon Hisokristo. Roma 6:23

Hay pangyayari ay ombayri. BanÓ ha ginawÓ nin mihay tawo ya hi Adan ay nagkama-in nin kasalanan ha babon lotÓ, boy banÓ ha pagkasalanan na ay nagkama-in nin kamatyan. KayÓ kaganawan tawo ay ma-in kamatyan ta kaganawan ay nagkasalanan. Roma 5:12

Hin ayin tamo et nin katetpel ay ayin tamon magawÓ ya para ha ikalibri tamo ha kasalanan. Piro ha tamÓ ya pana-on ya pinilý nin Diyos ay nati hi Pangino-on Hisokristo nin para kontamon mawmakasalanan. Roma 5:6

Piro hay Diyos ay impakit nay panlalabi na kontamo, ta maski makasalanan tamo, hi Pangino-on Hisokristo ay inhog˛ nan mati nin para ha kasalanan tamo. Roma 5:8

Piro natanda-an ya pagkaDiyos na ta ha kapangyariyan nin Diyos ay nabiyay yan oman. Pinangyari bayto nin ayin kapintasan ya Ispirito nin Diyos emen matanda-an ya hi Pangino-on tamon Hisokristo ay Anak nin Diyos. Roma 1:4

TandÓ tamo ya hi Pangino-on Hisokristo ay nati biha nabiyay oman, piro hapa-eg ay agyayna mapatalon oman nin kamatyan. Hay kamatyan ay alwaynan makapangyayari kona. Roma 6:9

No itapat mon halita-en ya hi Apo Hisos ay Pangino-on boy leseb ya nakem mon ampinto-o nin biniyay yan oman nin Diyos ay malibri ka ha kaparosawan; Roma 10:9

ta nakaholat ha HalitÓ nin Diyos ya ombayri: "Hinoman ya makirawat ha Pangino-on nin ilibri ya ha kasalanan ay malibri ya." Roma 10:13

Angkapiho ko ya masyadoy panlalabi kontamo nin Diyos. Maski nati tamo o angkabiyay ay anlabiyen tamo nin Diyos. Hay panlalabi kontamo nin Diyos ay ahŔ ma-alih nin maski aw-anghil o maski anyay ampo-onpo-onen ya anti ha katatag-ayan. Maski anyay ampangyari kontamo boy maski anyay lomateng ya mangyari kontamo ay anlabiyen tamo nin Diyos. Maski hinoy ma-in kapangyariyan ha katatag-ayan langit o ha kalale-lale-an lotÓ, o maski anyay pinalsa nin Diyos ay ahŔ maka-alih nin panlalabi nin Diyos kontamon ma-in pamakilamo koni Pangino-on tamon Hisokristo. Roma 8:38-39


Tatay nawen ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan mo, hay ngalan mo ya ayin kapintasan ay igalang dayi nin kaganawan. Andawaten nawen ya tampol ana dayin lomateng ya pamomo-on mo. Mangyari dayi ya kalabayan mo bayri ha babon lotÓ bilang ombayro ha katatag-ayan ha kama-inan mo. Biyan mo kayin pamamangan ha allo-allo. Patawaren mo kayi ha kawkasalanan nawen bilang pamatawad nawen ha nakapagkasalanan konnawen. Agmo kayi biyan mabiyat ya panobok boy ipakaray˛ mo kayi koni Satanas. Matiyo 6:9-13


New York International Bible Society, 1982

HAY AW-ISTORIYA YA IBAT HA HALIT└ NIN DIYOS 1-3

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index