Mexico index

El Nuevo Testamento
Com nidg'ciy naaxhuiyjy ti ytuundigooygixy. Ni tg jy yhudz'ajtin ycanaybadyii miid Dios yhudz'ajtin y'oy'ajtin. Romanos 3:23

Yi pocytunii ycoju' yi je' yi o'cin. Per je huidibi Dios xyimooyim, hue' je' je jugy'ajtin huidibi ni caminaxii ycixipy ytigoyipy co n'ijtim miid ajt nHuindzin Jesucristo. Romanos 6:23

Miid co Dios miich ajcxy ti xychojccixy ti xyjihuiiygixy, paady ycixp yi m'alma ajcxy ti patcixy ndzoocin co ti mmibijccixy Jesucristo. Ca' nminaanim co tijaty ti mdungixy, paady ycixp yi m'alma ajcxy ti patcixy ndzoocin. Hue' janchtiy Dios ti xymooygixy ninigoob ajcxy m'alma dzoocin. Ca' nminaanim huin'it jy ajcxy y'alma nzoocin paadip co oybi tungixy. Hue' janchtiy Dios jadu'n ci'm ti yaj'oyy ninigoob nej jy ajcxy jbi patcixy y'alma dzoocin, jigix ca' pin jbi huaad amij agix ayjihuyii. Efesios 2:8-9

Per je yajcogejtpi jiguem ytinay'ahuiiy, ni ycapt'ixy tzajpcijx, jyi ycaachtzachcoxy ymina': "Dios Teedy, pa'ayoogich, iich pocyjyich." San Lucas 18:13

Ooy mijcajee Dios tzocy jihuy yi naaxhuiyjy co yecy y'ung tgpajcpi miid jy ajcxy ypocy ycixpi. Paady pinjaty mibijcp mijpidacp yi' y'ung, ca' yjugy'ajtin ycixipy ytigoyipy tcci'yi. Hue' janchtiy y'alma ypaadipy tg jugy'ajtin huidibi ca' ni mina ycixipy ytigoyipy. Dios ca' quejxy y'ung ya naaxhu co tzaachytunipy yi naaxhuiyjy ajcxy miid ypocy ycixpi. Paady y'ung quejxy co yajpocyhuatzcixipy. San Juan 3:16-17

Tg'ciy tzaachypi ayo'n, jot'ijxin huinma''ijxin huidibi miich ajcxy mminajxyp myajnajxyp, na jadu'n jacjadyii mibijcpidijc ajcxy minajxcixy yajnajxcixy. Per yajmij'ajtcix jot'amij'ajtcix Dios, com Dios ca' a'ixhuip co mjacminjxcixipy mjacyajnjxcixipy tzaachypi ayo'n anaxy huidibi ca' ajcxy mmimadga'. Co anajty tzaachypi ayo'n mminajxcixy myajnajxcixy mictgy, huin'it Dios xymhuipy ajcxy huinma' jadu'n nej jbi mminaxtaygixy myajnaxtaygixy yi tzaachypi ayo'n. 1 Corintios 10:13

Janch nejhuiiybich tiydudgy co Dios xychojcim xyjihuiiyim. Ca' ji ni pin jbi huaad xypijc-hucxim ma Dios chjcin, oy ixyipy nja'o'cim; oy ixyipy njajugy-'ajtim; oy ixyipy xymidzip'ajtim ngel ajcxy etz jacjadyii huidibi mic'ajt miid jiiby tzajpjoty. Ca' ajcxy jbi huaad xypijc-hucxim ma Dios, ni ti huidibi ji ijtp cham, ni je huidibi mimb cidacp, ni yi' jbi xycapijc-hucxim ma Dios chojcin. Ajt nHuindzin Jesucristo ti xyajnejhuiiyim jadu'n nej Dios xchojcim xyjihuiiyim co y'o'cy ma yi cruudz miid ajt nbocy ycixpi. Romanos 8:38-39

Yi judojy ajcxy ca' huinjihuiiygixy co je Cristo y'oy ya naaxhui, e chi yajtigooyi Dios yctujcin ymic'ajt huidibi Moiss yjay, jigix jbi tg'ciy jy pinjaty mijpidacp Cristo ytiy'ajt, huin'it ajcxy paadip tudgy'ajtin. Moiss yjayhui'm ma jadu'n ymina': "Je pinjaty cuydumb je Dios ytiy'ajt, jim mic'ajt paadipy miid chinaayin ycixpi." Romanos 10:4-5

Com jadu'n jaybety y'ity ma Dios ecy ma Dios jadu'n ymina': Co je xii tiempo ti patni, ti iich miich m'ayuc midoohui. Ti nbubety nbudigyich je huin'it xii je huin'it tiempo co ti yhuaad'aty mina jy ajcxy y'alma dzgipy. Jadachambi xii tiempo ti yhuaad'ajtni mina jbi Dios xydzoocim ajt n'alma. 2 Corintios 6:2

Co je mayjy ajcxy jadu'n midoy, chi ajcxy yjotyungiiy, e amidoy ajcxy je Pedro etz jacjadyii jy huidi Jess y'ayuc capxhucxi anajty, chi ajcxy ymina: --Miggtijc, ti iich ajcxy jbi huaad ndu? Huin'it Pedro y'adzooy: --Jothuimbijtcix e niibejtcix nidg nidg miid Jesucristo yxii, jigix Dios miich ajcxy mbocy xyhuinmeecxipy. E jadu'n Dios xymhuipy je Espritu Santo. Hechos 2:37-38

Miid'ajtcix jemybi jot jemybi huinma' com Dios ti yajtigajch huinjemy ajcxy mjot mhuinma' miid tudgy'ajtin etz hudz'ajtin. Efesios 4:24


Romanos

Com nidg'ciy naaxhuiyjy ti ytuundigooygixy. Ni tg jy yhudz'ajtin ycanaybadyii miid Dios yhudz'ajtin y'oy'ajtin. Romanos 3:23

Com jadu'n jaybety mii ma Dios ecy ma jadu'n ymina': Ca' ji ni tg jy tudcpy, ni tg. Romanos 3:10

Yi pocytunii ycoju' yi je' yi o'cin. Per je huidibi Dios xyimooyim, hue' je' je jugy'ajtin huidibi ni caminaxii ycixipy ytigoyipy co n'ijtim miid ajt nHuindzin Jesucristo. Romanos 6:23

Miid jada ycixpi co yi pocytunii chondacy jecy'ajty ya naaxhui miid tgpi jy. E co jy ytundigoy o'gan miid Dios, paady ycixpi je o'cin ytigiiy ya naaxhui. Miid co tg'ciy jy midundigooygixy Dios, paady tg'ciy jy patcixy yi o'cin. Romanos 5:12

Jecy'ajty co anajty ca'ni Jesucristo ymi, je naaxhuyjy ca' anajty mic'ajt miidity nej ci'm y'ahuimbjtcixipy tudgy. Co yhuaad'ajtni je xii je tiempo huidibi Dios ti yaj'ixtgy, huin'it Cristo y'o'cy miid iich ajt nbocy ycixpi miid co ndigooyim miid Dios ytiy'ajt. Romanos 5:6

Per Dios yajniquxcyp jadu'n nej xychojcim xyjihuiiyim mijcajee co quejxy Cristo huen o'cy miid ajt nbocy ycixpi, oy anajty iich ajt ooy njacpocytuunim. Romanos 5:8

Per Jesucristo ti paady ma Dios yi' yjihui' ymic'ajt. Co Dios yajjugypijcy y'ung ma anaajty ti y'gy miid yjihui' ymic'ajt, chi ti yajnejhuy anajty je naaxhuiyjy co Jesucristo hue' je' Dios y'ung, huidibi miid hudz yjot hudz yhuinma', etz na ymiid Dios yjihui' ymic'ajt. Romanos 1:4

Nejhuiiyim co Cristo ti yjugypijcy co y'o'cy, e ca' yi' y'ga' jadg'oc. Yi o'cin ca' ti mic'ajt jacmiidity ma Jesucristo. Romanos 6:9

Pen miich mgapxypidzimyb mayjy agujc co miich ajcxy Jess mHuindzin'adyii, etz mmibijcpy ajcxy ma mjot mhuinma' co Dios ti yajjugypijcy Jess co y'o'cy, huin'it m'alma paadip dzoocin ma Dios. Romanos 10:9

Com jadu'n jaybety ymii ma Dios ecy, ma jadu'n ymina'": "Nidg'ciy jy pinjaty Dios mibijctzoob miid Huindzin Jesucristo yxii, yi ajcxy y'alma paadip dzoocin." Romanos 10:13

Janch nejhuiiybich tiydudgy co Dios xychojcim xyjihuiiyim. Ca' ji ni pin jbi huaad xypijc-hucxim ma Dios chjcin, oy ixyipy nja'o'cim; oy ixyipy njajugy-'ajtim; oy ixyipy xymidzip'ajtim ngel ajcxy etz jacjadyii huidibi mic'ajt miid jiiby tzajpjoty. Ca' ajcxy jbi huaad xypijc-hucxim ma Dios, ni ti huidibi ji ijtp cham, ni je huidibi mimb cidacp, ni yi' jbi xycapijc-hucxim ma Dios chojcin. Ajt nHuindzin Jesucristo ti xyajnejhuiiyim jadu'n nej Dios xchojcim xyjihuiiyim co y'o'cy ma yi cruudz miid ajt nbocy ycixpi. Romanos 8:38-39


Dios Teedy

Dios Teedy, miich huidibi tzajpjoty tzinaayb; huindzigy miich mxii y'ity. Huen mi ya miich yi m'ane'min. Huen mdzojcin yajcuydu ma je jy yjot yhuinma' jadu'n nej yajcuydu jiiby tzajpjoty. Mooygich ajcxy ngaayin n'uucin jabom jabom. Mecxibich ajcxy nbocy ngaydey huidibi iich ajcxy ndundigooyb, jadu'n nej iich ajcxy meecxyich huidibi ajcxy xymidundigooybich. Ca' m'a'ixy co iich ajcxy nhuinma' tigoyipich. Yajnhuaatzcich ajcxy ma yi jibicpi. Co miich yi' mje' je ctujcin, je mic'ajtin etz je oy'ajtin huinixii huinitiempo. Amn. San Mateo 6:9-13


Jess yma'xun'ajty

Huin'it xii Augusto Csar pidacy y'an'min huen tg'ciy jy nicxy necypejttaaygixy.
Je jayijp'atypi padrn hue' je' yaj'oyiiy Cirenio huidibi anajty gobernador'ajtp jim Siria aaxjot.
Chi jy ajcxy nidg'ciy icxtay yajcojayiiybi nidg nidg ma yci'mgajp.
Chi Jos choo jim Galilea naaxjot ma je cajp huidi yxii Nazaret, icxy ajcxy jim Judea naaxjot ma je David ycajp, huidi yxii Beln. Yi Jos icxy jim Beln com ymij'ap'ajtpy ymijteedy'ajtpy je David.
Chi Jos yajcojayiiy padrnjoty miid Mara, je txyjy huidibi anajty ymiid capxytu, huidi anajty ung tzim'ijtp.
Chi jadu'n yjajty co ajcxy anajty yjmity Beln, chi oyhuaad'aty co Mara paadipy y'ung.
Chi yma'xung'ajty je unggoob, e chi nbe' nmxy miid ymotz, e chi aggiiy ma iyujc pcxi', co ca' anajty ti paady jttac.
Chi mihuingon je cajp anajty jy ycbixycuend'aty. Hue' anajty ajcxy yhuin'iaayb huntzuumnajxyp je' ycbixy ajcxy.
Chi Huindzin Dios tg y'ngel igidaaci je' ajcxy, e yi Huindzin Dios y'oy'jtin y'adicxcoody jhuidity ma je' anajty ajcxy ymijc, chi ajcxy ooy chigiiy.
Huin'it je ngel ymina:
--Ca' mdzigiigixy, cham iich miich nyajnimaaygixy oybi ayuc huidibi yajjotcughuipy tg'ciy naax cajp.
Miid miich ajcxy ycixpi ti ypi'c'aty cham ma je David ycajp tg jy huidibi miich ajcxy xyihunaam xycohunaam ma ajcxy mmidzip. Hue' je' je CRISTO, je Huindzin Dios.
Yi' je' ijxpjtip huidi miid m'ijxcabipy. Mbadipy ajcxy je ung ma'xung mchity miid ymotz, yccny ma iyujc pcxi'.
Chi janch mic'amy ayguxci miid je ngel may yi tzajpjotychinaaybi, chach Dios ojadjtcixy yminangixy:
Ooy ycmyity ooy ymjity yi Dios tzajpjotypi, ji naaxhui jotcujc'ajt miid jy ajcxy ycixpi huidibi Dios yjygidacpy!
Jadu'n yjajty co je ngel ajcxy icxtay tzajpjoty, chi je cbixy cuend'ajtpi ajcxy ayimay
--Tzoc jmim jim Beln, jaydbi n'jxim ti ti ytunyii ti yjadyii huidibi nHuindzin'jtim Dios ti xyajnimayim.
Chi ajcxy icxy jottigoy, chi oy ptcixy Mara, Jos etz je ung ma'xung y'aggyity ma je iyujc pcxi'.
Co ajcxy ijxy je Mara etz je ung ma'xung, huin'it ajcxy nigapxtay nimiydactay jadu'n nej je ngel ajcxy imayi miid je pi'c'ang ycixpi.
Tg'ciy jy huidi midou ooy jihuiy huinmay jadu'n nej je cbixycuend'ajtpi ajcxy ymina.
Chi Mara mido'mbijctay, e yajhui'my ma yjot yhuinma'.
Chi yhuimbijty je cbixycuend'ajtpi ajcxy cmay jymech ajcxy yi Dios, etz ooy alabanza ajcxy iiy miid Dios ycixpi miid tg'ciy jadu'n nej anajty ti jxcixy ti midogixy, etz jadu'n nej anajty ti imayigixy.JADU'N NEJ JE NAAXHUIIBU CHOONDAYC 1-3 Publicado por la Biblioteca Mexicana del Hogar, 1976Mexico index