Mexico Index

Nuevo Testamento

Chi ndihi yivi ni ca saha i cuachi, ti yucan cuu ja tucaa jantahu Yandios maa i, chi maa ya cu˝ahnu xaan ga ja tu cuni cuantahu ni iin yivi jiin cuachi. Romanos 3:23

Chi jandaa cuu ja tahu ca nihin yivi siqui cuachi i cuu ja na naa i maa i. Chi suhva, tahu ja cuaha Yandios nuu yo cuu ja cuchacu yo ja cuu taca tiempu, chi ni ca yihi yo jiin Jitohyo Cristo Jes˙s. Romanos 6:23

Ti ja ni cundahu ini Yandios roho maa ra cuu ja ni saha ya ja na candixia ndaa ra taca jni˝u ni saha ya. Chi ansu ja ni ca ndoho ini maa ra cuu ja ni ca candixia ra, chi maa Yandios ni cachi ja siahan ti sa nanitahu ra naa ra. Ansu ja ca saha yo ja vaha, chi maa iin ni ja ni cundahu ini ya yoho. Ja yucan cuu ja tu cani vixi ini yo ja mani maa yo ni ca nama yo maa yo. Efesios 2:8-9

Ti chaa quinyahu puestu un, chi jica ni candichi da nuu chaa fariseo un, ti ni tu ni tava ini da ndacoto da ichi andivi, chi so ni quejaha cani da ndaha da jica da, ti cachia da: "Ay Yandios, cuancahnu ini ni nuu na, chi cuu na iin chaa nchacuachi", ni cachi da. San Lucas 18:13

Ni cundahu xaan ini Yandios yivi ˝uyivi. Ja yucan cuu ja ni taji ya Sehe ya ni quii ya, vasu maa iin ya ni cuu Sehe Yandios. Ni quii Sehe ya nuu ˝uyivi nava taca yivi na candixia ya, ti tucaa jnahnu ndatu i, ti cunchucu i jiin Yandios ja cuu taca tiempu. Siahan ni taji Yandios Sehe ya nuu ˝uyivi. Co tu ni taji ya Sehe ya ja na cahnu ndatu ya yivi, chi suhva ja na nama ya yivi naa i. San Juan 3:16-17

Ti nu jnahan ra iin nundoho ja nducu squivi roho naa ra nuu cuachi, ti coto cucuihya ini ra, chi suni siahan ca jito uu ga yivi naa i nundoho un. Co ca˝a ra nuu nundoho un, chi Yandios tu siaa ya roho ja vihi ga na quihin ra nuu nundoho un, ti naa ra. Chi siucu ya ja ni chisojnuhun ya. Suhva nama ya roho nuu nundoho un, ja tu quinicava ra nuu cuachi. 1 Corintios 10:13

Ti ruhu Pablo, na cachi ri jandaa ndixia ja tu iyo ni iin nundoho ja cuni tava yo nuu Yandios ja tucaa cundahu ini ya yoho. Vasu na condoho yo nu cunchucu yo nuu ˝uyivi jaha siqui ja candixia yo Jes˙s, ti vasu na cuu- yo, xi iin ßngel xi iin yivi ˝ahnu ˝uyivi jaha ca saha ndevaha siqui yo, ni nundoho ja ca ndoho yo vijna xi ja coo, ni iin jni˝u ndevaha undi nuu sucun, ni iin jni˝u ndevaha undi nuu cunu, xi savaha ni ga inga yivi xi jni˝u ˝ahnu nuu taca lado ˝uyivi jaha, ni iyo inga ndajni˝u ja cuni cundee siqui yo. Ti tava yo nuu Yandios ja jiin Jitohyo Cristo Jes˙s cundahu ini ya yoho. Romanos 8:38-39

Tu ca jantahu i ja ni sino Cristo taca jnuhun ni chayica ley MoisÚs siqui yo, ja vijna mani ja candixia yo Cristo nava na quendo ndaa yo nuu Yandios, nava na cachi ya ja tucaa jnahnu ndatu yo siqui cuachi yo. Co tu ni ca jantahu i. Romanos 10:4

Chi ni cachi Yandios nuu tutu ii ya: Maa tiempu cuu ini ri ti ni nihin ri jnuhun ja ni candahu ra jiin ri. Ti maa tiempu ja nama ri yivi, ni nama ri roho. Cachi ya. Ti vijna ni cuu maa tiempu ja cuni Yandios ja cahan ya jnuhun siqui ja cundahu ini ya yivi. Ti vijna ni cuu maa tiempu ja nama ya yivi. 2 Corintios 6:2

Nu ni ca jinisoho yivi un jnuhun ni cahan Pedro, ni ca cucuihya ini, ti ni ca jicajnuhun Pedro jiin taca ga apˇstol yucan: --Na saha mani jnahan yo naa yo, ti cachi ni nasa saha na naa na --ni ca cachi da. Ni sndacu Pedro nuu da naa da, ti ni cachi da: --Sndoo cuachi ra naa ra, ti nacani ini nuu Yandios, ti tendihi ra cuanducha ja ni ca candixia ra jnuhun Jes˙s, ya cuu Cristo, nava na cuancahnu ini ya nuu cuachi ra naa ra. Ti na cuaha Yandios EspÝritu Santo ja na cuncha ya jiin ra naa ra. Hechos 2:37-38

Na nduu ra cuenta iin yivi jaa nu tava i sahma tuhu ti ˝uhun i sahma jaa un, chi vijna naquihin jaa taca jni˝u vaha jiin ni ini ni a˝u ra. Ti vaha cani ini a˝u ra jiin inijnuni ra nava na saha ra nava cuni maa Yandios, ti na coo ndoo ra ti caca ndaa ra ichi ya. Efesios 4:24


Romanos

Chi ndihi yivi ni ca saha i cuachi, ti yucan cuu ja tucaa jantahu Yandios maa i, chi maa ya cu˝ahnu xaan ga ja tu cuni cuantahu ni iin yivi jiin cuachi. Romanos 3:23

Chi siahan ni yoso nuu tutu ii Yandios: Tu iyo yivi ndaa, ni iin cuiti. Romanos 3:10

Chi jandaa cuu ja tahu ca nihin yivi siqui cuachi i cuu ja na naa i maa i. Chi suhva, tahu ja cuaha Yandios nuu yo cuu ja cuchacu yo ja cuu taca tiempu, chi ni ca yihi yo jiin Jitohyo Cristo Jes˙s. Romanos 6:23

Nusa ti undi nuu ni quejaha ca saha cuachi ndihi yivi ˝uyivi jaha, chi ma iin ni chaa ni quejaha da jiin cuachi, co siqui cuachi da un, ti ni quivi cuehe cuu- yo. Ti ni saha cuachi da un ja ni jicha cuehe cuu ndihi yivi ˝uyivi jaha, chi taca ni ca saha i cuachi. Romanos 5:12

Chi siqui maa yo naa yo tu ni iyo ni iin modo ja quenchaa yo cuachi yo nuu Yandios. Co vasu tu ni ndiyo ini yo ja siucu yo jnuhun ya, chi ni jihi Cristo ja chunaa ya cuachi yo. Ti ni jihi ya maa quivi ni cachi Yandios. Romanos 5:6

Co nducu ndee ra nuu jni˝u ni saha Yandios, chi yucan jini ndaa yo ja cundahu ini ya yoho. Chi ni jihi Cristo jaha yo vasu nihin ni ca yihi yo jiin cuachi. Romanos 5:8

Ti maa ya ni ndoto ya mah˝u ndiyi ni saha EspÝritu Santo, ti jiin jni˝u ˝ahnu un ni snahan ndaa Yandios ja Jitohyo Cristo Jes˙s cuu maa Sehe Yandios. Romanos 1:4

Chi ca jini ndaa yo ja maa iin ni vuelta ni nandoto ya nuu ˝ujihi ja tucaa cuiti ja cuu- ya, chi ni cundee ya. Ti suni ca cundee yo ja ca siucu yo jiin jnuhun ya, chi ca yihi yo jiin ya. Romanos 6:9

Ti nu cahan ndaa ra ja Jitoho ra cuu Jes˙s, ti nu candixia ra jiin ni ini ni a˝u ra ja ja ni nandoto ya mah˝u ˝ujihi, yucan cuu ja quetahu ra nuu Yandios. Romanos 10:9

Chi siahan cahan tutu Yandios: "Taca yivi ja cahan ndahu jiin Jitohyo ja cuni candixia i ya, ti jandaa ndixia cuu ja na quetahu i nuu ya", cachi tutu. Romanos 10:13

Ti ruhu Pablo, na cachi ri jandaa ndixia ja tu iyo ni iin nundoho ja cuni tava yo nuu Yandios ja tucaa cundahu ini ya yoho. Vasu na condoho yo nu cunchucu yo nuu ˝uyivi jaha siqui ja candixia yo Jes˙s, ti vasu na cuu- yo, xi iin ßngel xi iin yivi ˝ahnu ˝uyivi jaha ca saha ndevaha siqui yo, ni nundoho ja ca ndoho yo vijna xi ja coo, ni iin jni˝u ndevaha undi nuu sucun, ni iin jni˝u ndevaha undi nuu cunu, xi savaha ni ga inga yivi xi jni˝u ˝ahnu nuu taca lado ˝uyivi jaha, ni iyo inga ndajni˝u ja cuni cundee siqui yo. Ti tava yo nuu Yandios ja jiin Jitohyo Cristo Jes˙s cundahu ini ya yoho. Romanos 8:38-39


Tata yo Yandios

Tata yo Yandios, ja cancha ni andivi, cava yi˝uhun yo nuu sivi ni, ti maa ni cuu ja cu˝ahnu ga. Jica na nuu ni ja yachi na quiji quivi tahu ni jni˝u nuu ni tuhu ˝yuivi yo. Ti cuaha ni staa nacaji yo vijna ja cuu ja ndendajnu yo iin quivi iin quivi. Cuan cahnu ini ni nuu cuachi ca saha na, nanu ca jan cahnu ini na nuu ˝anijnahan na nuu taca ja ca saha i jiin na. Coto ma cuaha ni jnuhun ja cotojnuni jahuhu un sa˝a, ti suhva nama ni sa˝a nuu nundoho un. Chi maa ni xiin nuu tahu jni˝u, ti maa ni cuu ja ndiso jni˝u ˝ahnu un. Ti ˝ahnu ga na coo sivi ni siqui yo ja cuu taca tiempu. Ti siahan na coo. San Mateo 6:9-13GÚnesis 1-3

u- = u with long sign

Publicado por Liga del Sembrador, A.C. y Liga biblica Mundial del HogarMexico index