Mexico Index

Ziix quih icaamx quih cmaa quiih quih Cristo quij itoon hant com c÷oomjc ac

Xica quih quiistox com tcoo ziix quih mizj hant imap quih caaiziha. Yooz quij c÷ihoocta ac ziix quiisax quiipe quisil ipi hant z iti timiihma Yooz quij ziix quih hipi iti c÷ipacta iti c÷isapacta ha taax iti c÷tompactojiho. Romßnos 3:23

Ziix quih mizj hant imap quih hapaii tintica tiix ziix quih cmique ihaipot quih taax ano tahcax iquiisax com hant quih quicoopol com isyaaiaha. Ox oo mpacta xo Yooz quij ziix quih ique taax iquiisax quih cmaa quiih quih hacx immiih taax c÷siisaxaha Yooz quih c÷poofpx. Taax Jesucristo ihimoz quih he caai quij icp ac ic c÷icaap ac taax iti mocaha. Romßnos 6:23

Yooz quij ziix quih he hamsisiin taax iti hmatat he hapx hant c÷queemeha. Taax Jesucristo quij hiistox c÷tomtajc hiistox quih coox com iti c÷hihiistox ac iti mocaha. Taax he ziix c÷iquiipe hipi hayaaizi z iti mimaha. Yooz quij iquiisax com hapx hant c÷isoita taax ziix quih hanso hapeque taax itahaama toc c÷cahcaha. Ziix c÷quiipe hipi hapaai zo haa poohca taax iti mimaha. Taax oo compacta taax taax iti moca z isoj c÷ipacooyam hant z iti smiih tama. EfÚsios 2:8-9

Ox oo mpacta xo ctam tom quih quihehe quij iqui siin ca quih quixalim cop tiix toox xah iti tap toc c÷miip. Hamiime com icp taax ipi itoj coi iqui tconcaailquiho. Taax iti tap ipiz itac quij itnipatim ox mee: "Yooz hoocta. Miisax com he hamsisiin. Ziix quih imiipe quih caaizi tacom he taax zo haahi", ox mee. San Locas 18:13

Mos ox imii: --Yooz quij ziix quih quiisax coox cah camsisiiniha yax yaazi quih tazo tiquijo toc c÷quiij ihaha xo hant com iqui imaaca. Tiix ihiisax com c÷cacaaatj zo haquix piihx ihiisax com hant quih quicoopol com contsamaha. Iquiisax quih cmaa quiih quih hacx immiih taax c÷siisaxaha Yooz quij c÷poofpx. Taax oo hant c÷miip taax Yooz quij yaazi quih hant com iqui maaca taax ziix quih c÷imiipla zo c÷isaaiipita oo c÷imahiha. Ox oo mpacta xo hant com iqui mpacatax tiix xica quih quiistox com Yooz quij ziix quih imiipe cop iti ziix quih iti cmique c÷isahcaant ta taax hapx hant hizi saailx ta toc c÷mocaha. San Juan 3:16-17

Ziix quih imiipe quih iti c÷hisiii tama taax ox c÷hihim÷jc taax haa miihca taax xica quih quiistox com mos tcoox taa c÷hapactaha. Ox oo mpacta xo Yooz quij hizi imacatxiha. Taax iti ziix quih mizj hant imap cop c÷hiscmaaiziha taax hicot isaaiah. Ziix quih imiipe quih taax chaa taax quisoj quij c÷iifp isax Yooz quij hicot ipaiitimtax ziix quih imiipe ac hasiizitojaha. 1 CorÝntios 10:13

Taax oo compacta taax Yooz quij he hamsisiin ac ziix quisil ipi haquix piih Yooz quij he hamsisiin taax c÷saacatx ca zo haquix c÷imiih ac hocoaaha. Hacx icamiih cop c÷hihiixant zo c÷ipomaacatx ziix quih imiipe quih hipi hisolca coi iti c÷ipacta zo haa piihta c÷ipomaacatx icaitom quih coonec hamiime com ano mocat coi xox he hamsisiin zo c÷ihaalajc itcmaaj iquiisax quih ziix quih ccam quih chaa taax zo haquix piih c÷ihaacatx itcmaa quihehetoj hizcom c÷ihaalajc imaajiha. Ziix quih cmaa hant com iti cahca hiz xah ac ziix quih iti c÷spacta ca quih yeen icp ac icp moca xah taax cooxo Yooz quij he hamsisiin ac c÷ihaacatx quiya zo haquix imiihiha. Ziix quih hamiime com ano quiih xah ziix quih hant hipcom iti quiih xah Yooz quij ziix quih ooxi quih hant quih iti quiih coox xah ziix quisil ipi haquix piih Yooz quij he hamsisiin taax c÷saacatx ca zo haquix imiihiha. Jesucristo ihimoz quih he caai quij iti motama Yooz quij hizi mamsisiin. Romßnos 8:38-39

Ziix quih quiisax quih Cristo quij icp ac iti quiisax quih hant quih iti tiijx MoisÚs quih Yooz quij aa itahma ziix quih icacoaat quih hant com iti yaahca ac taax c÷pacaai iti isoj c÷ipaaita siipe ta c÷imoz ac cmaax iti isoj c÷imaaiha. Cristo quij icp ac iti quiisax quih hant quih iti miij taax taax oo iti haptco ziix quih c÷iquiipe taax iti c÷hapactaha Yooz quij iqui c÷ihiin ac. Romßnos 10:4

Yooz quij iitom quih hapaspoj quih it hant c÷iyaii ac ox mee: Zaah zo haa poop c÷poofptax ziix quih c÷hihamsisiin taax taax iti c÷ishapxaha. Him mpozax÷ttax ziix quih iti he mizax÷t qu toc c÷poohcatax mizj patax ihsquec÷laha. Zaah iti quiistox coi iti hapx hant c÷isiimeha taax pohaa toc c÷poohcatax he micot ihsaaiaha, Yooz quij iitom quih hapaspoj quih it hant c÷iyaii ac ox mee. Hooctam. Zaah hipcop iti mapaii Yooz quij mos ano iti mapiistox hipi isoj quij c÷miizcam quiimzoha. Zaah hipcop iti c÷iihca taax Yooz quij hapx hant mazi ihaailx quiimzoha. 2 CorÝntios 6:2

Ox tpactama xica quiistox tacoi Pedro quih iitom ac quiii coi ziix quih mizj hant imap quih yaaizi tintica isolca c÷itaaj anx÷ im÷jc tmeeyat toc c÷moii. Xica tacoi Pedro xah xica yataacatim ihmaa coi c÷itmiiitoj ox imeaam: --Hoyacalcam. ┐Az iti hisoj c÷hasaaizi haaya? --ox imeaam. Ox tpactama Pedro cop taitom ox iyoi: --Hooctam. Jesucristo quij icp ac ic cooi pac icahaa mapoomcajx ziix quih mizj hant imap quih mayaaizi tintica miistox com hanaailcoj. Jesucristo quij icp ac iti immipatta ano mazi tmahtiistim. Taax oo c÷popactatax ziix quih mizj hant imap quih mayaaizi tintica Yooz quij ziix quih iti cmique c÷isacaant ac taax iti misolca coi c÷isiiixaha. Ox popactatax Yooz quij Ihiisax quih miti scaitaxaha. Hetzos 2:37-38

Hant com iti c÷miilx taax icaaitim quih cmaa quiih taax iti misolca c÷hapactox. Yooz quij tiix ziix quiipeha. Me mos misolca coi piipeta toc c÷misoomaha. Ziix quih quiisax quih quiipe isojaa mapohaa hant com iti misoomaha. Ziix quih imiipe taax misolca iqui mascmaalajcaha. EfÚsios 4:24


Romßnos

Xica quih quiistox com tcoo ziix quih mizj hant imap quih caaiziha. Yooz quij c÷ihoocta ac ziix quiisax quiipe quisil ipi hant z iti timiihma Yooz quij ziix quih hipi iti c÷ipacta iti c÷isapacta ha taax iti c÷tompactojiho. Romßnos 3:23

Yooz quij iitom quih hapaspoj quih it hant coii coi ox tpacta it hant moii: Ziix quiisax ziix mizj hant caap z iti c÷caaitim tazo ipi haquix imiihiha Yooz quij iqui c÷ihitoij ac. Romßnos 3:10

Ziix quih mizj hant imap quih hapaii tintica tiix ziix quih cmique ihaipot quih taax ano tahcax iquiisax com hant quih quicoopol com isyaaiaha. Ox oo mpacta xo Yooz quij ziix quih ique taax iquiisax quih cmaa quiih quih hacx immiih taax c÷siisaxaha Yooz quih c÷poofpx. Taax Jesucristo ihimoz quih he caai quij icp ac ic c÷icaap ac taax iti mocaha. Romßnos 6:23

Cmique hapaxii Ada'n hapah quij ziix quih mizj hant imap quih yaai tahac iti motama hant com tcoo compaatjc. Mos ta iti motama ziix quih hacx c÷icamiih taax hant com iti cahcaha. Taaxah oo c÷tpactama he tcoo ziix quih mizj hant imap quih caaiziha yax ziix quih hacx c÷iscamiih ha taax hisolca coi iti ihiihiha. Romßnos 5:12

Yooz quij iqui c÷hihitoij ac hisolca coi coi tmailajc ipi ziix quih iti c÷popactata hapx hant c÷hisiime ha taax iti c÷hatcompactoj toc c÷hatoiima Cristo com hacx immiih taax xica quih quiistox quih hant com iti coom com ziix quih mizj hant imap quih isolca coi iti cahca taax c÷isacoiix ha taax oo c÷ipahiha. Yooz quij hipi c÷iqueepe taax oo contitama hant com iti yaahca. Romßnos 5:6

Ox oo mpacta xo hipi hisolca coi ziix quih mizj hant imap taax hisolca coi iti toiima he toc c÷coiiha xo Cristo com hipi iti mota ihiisax com c÷maipot. Taax oo c÷ipacta taax hatooctam Yooz quij he hamsisiin taax hocoaajiha. Romßnos 5:8

Jesucristo com hacx c÷imiih ac Yooz quij Ihiisax quij itaaima tiisax toc c÷miij. Taax iti motama ziix quih cameepit quih iti c÷ipacta tintica itaht ittiixma taa hant c÷tapma cmaax Yooz quih asaac ihaa quih c÷tpaama toc c÷miihca. Romßnos 1:4

Ipacta ac mizj hocoaajiha Cristo com hacx tmiihma c÷ihahiisaxot ac. Itacl ipi ziix quih hacx c÷icamiih taax iti c÷samaha. Ziix quih hacx c÷icamiih taax haquix imiih hax pahii hax saaha. Romßnos 6:9

Xica quih quiistox ihmaa com iqui hapitoij hapozax÷t Jesucristo quij iqui he ihiin ac tiix ihimoz quih he caai tiix haa heepyo cmaax Cristo com hacx c÷imiih ac Yooz quij c÷ihahiisaxot ac hihiistox quih coox com ox c÷hapim÷jc Yooz quij yacaant taax iti ano hmapat hapx hant c÷hisiimeaha. Romßnos 10:9

Yooz quij iitom quih hapaspoj quih it hant c÷iyaii ac ox mee: "Hax ziix quiisaxo zo haquix piih iisax quih coox com ox c÷pimoz patolec ox peetax Jesucristo ihimoz quih he caai quij ox ipoix Yooz quij yacaant taax ano mopax hapx hant soitaha", ox mee. Romßnos 10:13

Taax oo compacta taax Yooz quij he hamsisiin ac ziix quisil ipi haquix piih Yooz quij he hamsisiin taax c÷saacatx ca zo haquix c÷imiih ac hocoaaha. Hacx icamiih cop c÷hihiixant zo c÷ipomaacatx ziix quih imiipe quih hipi hisolca coi iti c÷ipacta zo haa piihta c÷ipomaacatx icaitom quih coonec hamiime com ano mocat coi xox he hamsisiin zo c÷ihaalajc itcmaaj iquiisax quih ziix quih ccam quih chaa taax zo haquix piih c÷ihaacatx itcmaa quihehetoj hizcom c÷ihaalajc imaajiha. Ziix quih cmaa hant com iti cahca hiz xah ac ziix quih iti c÷spacta ca quih yeen icp ac icp moca xah taax cooxo Yooz quij he hamsisiin ac c÷ihaacatx quiya zo haquix imiihiha. Ziix quih hamiime com ano quiih xah ziix quih hant hipcom iti quiih xah Yooz quij ziix quih ooxi quih hant quih iti quiih coox xah ziix quisil ipi haquix piih Yooz quij he hamsisiin taax c÷saacatx ca zo haquix imiihiha. Jesucristo ihimoz quih he caai quij iti motama Yooz quij hizi mamsisiin. Romßnos 8:38-39


Yooz iti hmitat hamiime com ano quiij ziix quih cameepit quih iti c÷miha ac ziix z iscontopl.

Yooz iti hmitat hamiime com ano quiij ziix quih cameepit quih iti c÷miha ac ziix z iscontopl. Ziix quih c÷meaal ac hino camjc. Hamiime com ano c÷iihca ac hipi ziix quih iti c÷ihapacta moomzo quih iti commapacta hant com mos taa c÷hapacta. Ziix quih hapahit quij zaah quih pti ipac caao tintica iti c÷hasiitoj xah taax hisolca coi ic c÷smahcail. Ziix quih mizj hant imap quih he caaizi quih c÷hayomaxapxat taax ziix quih mizj hant imap quih hayaaizi quih he cmaxpx mos tahac oo c÷hamisot. Hicot haai hant quih hapaii ziix quih mizj hant imap quih c÷hisaaizi taax hisolca coi oo cocmah. Taax oo compacta taax hant quih iti mihiij ac hipi moaaliha. Ziix quih cameepit tintica hipi nyaaha. Ziix quih iti me sahcooyama taax hipi misoj quijo iti cahcaha. Hant quih imiyat tintica iti c÷iihca ac hipi nyaaha. Taax oo c÷spacta taax oo c÷spacta. San MatÚo 6:9-13.


Publicado por Liga del Sembrador, A.C. y Biblioteca Mexicana del Hogar, 1982

Yˇoz uij zÝx quih yacˇaat chßnt com iti yahcßii ta'ax pac czßx÷iha 1-3


Mexico index