Language Index

Bibele
Vanhu hinkwavo va dyohile, hikokwalaho ku kwetsima loku a va nyikiwile hi Xikwembu, va ku pfumala. Varhoma 3:23

Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona i rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena, leyi humaka eka Xikwembu, i vutomi lebyi nga heriki, ha Kriste Yesu Hosi ya hina. Varhoma 6:23

Hikuva hi tona tintswalo ta Xikwembu leti ti mi poniseke, hikwalaho ka ku pfumela; kutani leswi, a swi humi eka n'wina, kambe i nyiko ya Xikwembu. Ku hava xo tikurisa ha xona emhakeni leyi, hikuva a swi humi eku tikarhateni ka n'wina. Vaefesa 2:8-9

Muluvisi yena a a yimele kule, a chava ni ku tlakusa mahlo a languta etilweni, kambe a a komba ku vaviseka, a ku: 'Xikwembu, ndzi twele vusiwana, mina ndzi nga mudyohi.' Luka 18:13

Hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi, xi ko xi nyika N'wana wa xona la nga un'we, leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka ka yena, a nga lovi, kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki. Xikwembu a xi rhumanga N'wana wa xona emisaveni ku ta avanyisa misava, kambe a ku ri ku endlela leswaku misava yi ta ponisiwa ha yena. Yohane 3:16-17

A mi si humeleriwa hi miringo leyi tlulaka matimba ya munhu. Xikwembu xa tshembeka, xi nga ka xi nga pfumeri leswaku mi hlangana ni ndzingo lowu wu mi hlulaka; loko wu tshuka wu mi tela, xi ta mi nyika matimba ya ku tiyisela, mi ko mi huma eka wona. 1 Vakorinto 10:13

Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku, hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya mademona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri: Ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kriste Yesu, Hosi ya hina. Varhoma 8:38-39

Hikuva makumu ya Nawu i Kriste, ku endlela leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka a endliwa la lulameke. Varhoma 10:4

Hikuva Xikwembu xi te: "Ndzi ku yingisile enkarhini wa mina wa ku tsetselela, esikwini ra mina ra ku ponisa, ndzi ku lamulerile." Vonani, nkarhi lowunene wa ku tsetseleriwa wu fikile, namuntlha hi rona siku ra ku ponisiwa. 2 Vakorinto 6:2

Kuteloko vanhu va yingisile marito lawa, va tlhaveka timbilu; kutani va ku ka Petro ni ka vaapostola lavan'wana: "N'wina varikwerhu, xana hi ta endla yini?" Petro a ku ka vona: "Hundzukani, kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste, leswaku mi rivaleriwa swidyoho swa n'wina; kutani mi ta amukela nyiko, wu nga Moya lowo Kwetsima, Mintirho ya Vaapostola 2:37-38

Ambalani munhu lontshwa la vumbiweke hi xifaniso xa Xikwembu, la tikombaka hi ku lulama ka yena ni ku hlawuleka loku nga ni ntiyiso. Vaefesa 4:24


Varhoma

Vanhu hinkwavo va dyohile, hikokwalaho ku kwetsima loku a va nyikiwile hi Xikwembu, va ku pfumala. Varhoma 3:23

Matsalwa ma tiyisa sweswo, ma ku: Varhoma 3:10

Hikuva ku dyoha ka hakela, hakelo ya kona i rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka ntsena, leyi humaka eka Xikwembu, i vutomi lebyi nga heriki, ha Kriste Yesu Hosi ya hina. Varhoma 6:23

Kutani ke, kukotisa leswi ku dyoha ku ngheneke emisaveni hi munhu a ri un'we, kutani rifu ri ngheneke hikwalaho ka ku dyoha, hi mukhuva wolowo rifu ri tlulele vanhu hinkwavo, hikuva hinkwavo va dyohile. Varhoma 5:12

Loko ha ha tsanile, Kriste fele lavo homboloka, hi nkarhi lowu vekiweke hi Xikwembu. Varhoma 5:6

Kambe Xikwembu xi kombisa erivaleni rirhandzu ra xona eka hina, hileswi Kriste a nga hi fela loko ha ha ri vadyohi. Varhoma 5:8

kambe, hi tlhelo ra moya wa yena lowu kwetsimaka, Varhoma 1:4

naswona hi tiva leswaku, leswi Kriste a pfukeke exikarhi ka vafi, a nga ka a nga ha fi kambe, ni rifu a ra ha ri na matimba henhla ka yena. Varhoma 6:9

Loko u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu i Hosi, ni loko u pfumela embilwini ya wena lsewaku Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi, u ta ponisiwa. Varhoma 10:9

Hikuva, "un'wana ni un'wana la khongelaka vito ra Hosi, ta ponisiwa." Varhoma 10:13

Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku, hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya mademona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri: Ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kriste Yesu, Hosi ya hina. Varhoma 8:38-39


Tata wa hina la nge matilweni

Tata wa hina la nge matilweni, vito ra wena a ri hlawuleke; a ku te ku fuma ka wena; ku rhandza ka wena a ku endliwe misaveni, tanihi loko ku endliwa tilweni. U hi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rin'wana ni rin'wana; u hi rivalela swidyoho swa hina, tanihi loko na hina hi rivalela lava hi dyohelaka; u nga hi yisi emiringweni, kambe u hi ponisa eka Lowo biha, [hikuva ku fuma, ne matimba, ni ku twala, i swa wena hi masiku ni masiku. Amen.'] Matewu 6:9-13


Pisalema ya 23

We HOSI, u murisi wanga, ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu. U ndzi fikisa emadyelweni ya rihlaza, u ndzi yisa ematini layo tenga. U hlayisa moya wa mina, u ndzi fambisa etindleleni leto lulama hikwalaho ka vito ra wena. Ni loko ndzi nga famba enkoveni wa xinyami xo chavisa, a ndzi chavi nchumu xo biha, hikuva u na mina: Wa ndzi lwela ni ku ndzi hlayisa. U ndzi endlela nkhuvo valala va mina va langutile; u ndzi chela mafurha yo nun'hwela enhlokweni, ni ndzheko wa mina wa khapa. Ina, vunene ni rirhandzu ra wena swi ta ndzi sirhelela masiku hinkwawo ya ku hanya ka mina, kutani ndzi ta tshama endlwini ya wena vutomi bya mina hinkwabyo.


Ta ku velekiwa ka Yesu

Eminkarhini yoleyo ku humelela nawu wa hosi Khezari Awugusto wa leswaku vanhu va matiko hinkwawo ya yena va ya tsarisa mavito. Ku tsarisa loku ko rhanga, ku endliwile enkarhini wa Kwirino loko a fuma Siriya. Kutani hinkwavo va ya tsarisa mavito, un'wana ni un'wana emutini wa yena. Yosefa na yena a suka Galeliya emutini wa Nazareta, a ya eYudiya emutini wa Davhida lowu vuriwaka Betlehema, hikuva a a ri munhu wa rixaka ra Davhida, ni wa yindlu ya yena. A ya tsarisa vito ra yena kona, ni ra Mariya loyi a a n'wi vutile, loyi a a langutele ku kuma n'wana. Kuteloko va ri kwale, masiku ya ku tika ka yena ma hela. Kutani a veleka n'wana wa yena wa mativula, wa mufana; a n'wi phutsela hi nguvu, a n'wi lata exitsengeleni, hikuva a va pfumarile byetlelo endlwini ya vaendzi. A ku ri ni varisi etikweni rero, va tshama enhoveni, va hlayisa mintlhambi ya vona nivusiku. Kutani ntsumi ya Hosi yi humelela eka vona, ku kwetsima ka Hosi ku va rhendzela, kutani va chava hi ku chava lokukulu. Ntsumi yi ku ka vona: "Mi nga chavi! Vonani, ndzi mi tivisa mahungu lamanene lama nga ta tsakisa tiko hinkwaro swinene; hileswaku namuntlha mi velekeriwile Mulondzovoti emutini wa Davhida; i Kriste, Hosi. Xikombiso eka n'wina hi lexi: mi ta kuma xihlangi lexi phutseriweke hi nguvu, xi latiwile exitsengeleni." Hi nomu lo vunyingi bya mavandla ya le tilweni byi humelela byi ri ni ntsumi, byi dzunisa Xikwembu, byi ku: "Ku dzuneka a ku ve eka Xikwembu ematilweni ya le henhla-henhla, ku rhula a ku ve emisaveni eka vanhu lava xi va tsakelaka." Kuteloko tintsumi ti va siyile, ti tlhelele etilweni, varisi va byelana, va ku: "A hi yeni eBetlehema, hi ya vona leswi humeleleke kona, leswi Hosi yi nga hi tivisa swona." Kutani wa hatlisa va ya kona, va ya kuma Mariya na Yosefa ni xihlangi lexi latiweke exitsengeleni. Loko va swi vonile, va vula leswi va nga byeriwa swona ehenhla ka n'wana loyi. Kutani hinkwavo lava tweke leswi varisi va nga va byela swona, va hlamala. Kambe Mariya a hlayisa timhaka leti hinkwato, a ti anakanya embilwini ya yena. Kutani varisi va tlhela va ri karhi va dzunisa Xikwembu, va xi tlangela hikwalaho ka hinkwaswo leswi va swi voneke, ni leswi va swi tweke; a swi vile hilaha a va byeriwile hakona. Luka 2:1-20

Buku ya Genesa 1-3

Copyright Vandla ra Bible ra Afrika Dzonga 1989

Language index