Mexico Index

Ach' TestamentoYu'un jcotoltic jpasmulilutic. Mu jtabetic c'u sba yo'on li Diose. Romanos 3:23

Yu'un li buch'utic ti ja' no'ox ta spasulanic li c'ustic chopole, ta ono'ox sta stojolic, ja' ti ta ch'ayel chbatic o sbatel osile. Pero le buch'utic ta xac' sbaic ta sc'ob li Diose, ta ono'ox sta smoton-c'ac'alic, ja' ti ta xcuxiic o sbatel osil ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Li matanale ta slequil no'ox yo'on ta xac' li Diose. Romanos 6:23

Ta slequil no'ox yo'on Dios ti colemoxuc xa yu'une, yu'un ach'unic ti ja' la scoltaoxuque. Muc bu xacolta aba atuquic. Ta amotonic no'ox laj yac'boxuc li Diose. Yu'un ma'uc ta sventa c'usi ijpas jtuctic ti chijcolutique. Ti mi jventa jtuctique, naca me jtoy jbatic. Efesios 2:8-9

Pero li jtsobpatane nomnom no'ox va'al icom yu'un ta xi' li Diose. Mu sc'an stoy sat ta vinajel nojtoc. Yu'un sna' ti chopol li yo'one, ja' no'ox la smajulan sti' yo'on, jech la sco'opon Dios: "Dios, c'uxubinun yu'un jpasmulilun", xut li Diose. San Lucas 18:13

Li Jtotic Diose toj c'ux ta yo'on scotol crixchanoetic li' ta balumile ja' yu'un listac talel, jo'on li Snich'onune. Yepal o junun li Snich'onune. Scotol buch'utic ta sch'unic ti jo'on ta jcoltaique, ja' muc bu chch'ayic o sbatel osil. Ta xcuxiic o sbatel osil. Li Jtotic Diose listac yalel talel li' ta balumile, pero muc bu tal cac'be yich'ic vocol li crixchanoetic ta scoj li smulique. Yu'un tal jcoltaic ta scoj smulic scotol li crixchanoetique. San Juan 3:16-17

Li c'u sba chasujatic ta spasel li c'ustic chopole, ja' jech ta sujat scotol li crixchanoetique. Pero li Diose yaloj ti chischabiutique, ja' yu'un ma xac' xbat ta más ti c'usi chasujique yu'un mu xcuch avu'unic. Li c'alal chasujatic ta spasel li c'ustic chopole, li Diose chac' avilic li c'u sba xu' chacolique, jech chcuch avu'unic. 1 Corintios 10:13

Jech jch'unoj o ti mu c'usi xu' ta xc'ot ta pasel ta jtojoltic ti jech mu xa c'uxutic o ta yo'on li Diose. Ac'o mi xijcham, ac'o mi cuxulutic to, c'uxutic o ta yo'on. Muc buch'u xu' ta spajes ti jech mu xa c'uxutic o ta yo'one. Mi ja' li yaj'angeltac li Diose, mi pucuj c'uxi, mu xu' yu'unic. Ac'o mi oy c'usi ta xc'ot ta' pasel ta jtojoltic li avie, ac'o mi ja' to c'u ora, c'uxutic o ta yo'on li Diose. Mu c'usi pasbil yu'un Dios, mi ta vinajel, mi li' ta balumile, ti xu' ta spajesvan ti jech mu xa c'uxutic o ta yo'on li Diose. Yu'un ta j'ech'el c'uxutic o ta yo'on Dios ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Romanos 8:38-39

Yu'un li buch'utic ta sch'unic ti ja' Yajcoltavanejic li Cristoe, mu'yuc smulic ta x'ileic o yu'un li Diose. Ja' ta xvinaj o ti mu xijcol yu'un li smantaltac li Diose. Romanos 10:4

Yu'un jech ono'ox yaloj li Diose: Mi ic'ot sc'ac'alil chacolique, ta slequil no'ox co'on chajcoltaic, xi ono'ox. Li avie ic'ot xa sc'ac'alil ti chacolique. 2 Corintios 6:2

C'alal iya'iic li schi'iltac li c'usi laj yal li Pedroe, toj ech'em iyat o yo'onic ta scoj li smulique. Jech ijac'batic li Pedro schi'uc li schi'iltac ta puc-c'ope: --Jchi'ltac, ¿c'usi sc'an ta jpascutic? --xiic. Li Pedroe xi iyal: --Ictaic scotol li c'ustic chopol chapasique. Ich'ic jo' ta jujuntal ta sventa li Jesucristoe, jech chaspasboxuc perton yu'un amulic. Jech chayac'boxuc li Ch'ul Espíritu li Diose. Hechos 2:37-38

Sc'an chavaq'uic ta ilel ti avich'ojic xa avach'talelic jech chac c'u cha'al li Dios ti tuc' yuo'one ti mu sc'an li c'usi chopole. Efesios 4:24


Romanos

Yu'un jcotoltic jpasmulilutic. Mu jtabetic c'u sba yo'on li Diose. Romanos 3:23

Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op li Diose: mu junuc crixchano ti leque. Romanos 3:10

Yu'un li buch'utic ti ja' no'ox ta spasulanic li c'ustic chopole, ta ono'ox sta stojolic, ja' ti ta ch'ayel chbatic o sbatel osile. Pero le buch'utic ta xac' sbaic ta sc'ob li Diose, ta ono'ox sta smoton-c'ac'alic, ja' ti ta xcuxiic o sbatel osil ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Li matanale ta slequil no'ox yo'on ta xac' li Diose. Romanos 6:23

Ta scoj ti ispas smul li sba vinique jech ilic o li mulile, ja' yu'un jpasmulilutic o jcotoltic. Ta scoj ti jpasmulilutique, ja' yu'un jcotoltic chijcham. Romanos 5:12

Li Diose sna'oj ono'ox ti mu xu' cu'untic jtuctic jpoj jbatique, ja' yu'un ista sc'ac'alil iyac' sba ta milel ta scoj jmultic li Cristoe. Ja' yu'un colemutic o, jo'otic li chopolutic ono'oxe. Romanos 5:6

Pero li Diose iyac' ta ilel ti toj c'uxutic ta yo'one, yu'un iyac' ta milel ta jcojtic li Cristoe, jo'otic ti chopolutic ono'oxe. Romanos 5:8

Pero ivinaj ta melel ti ja' Snich'on li Diose, ti mu'yuc smule, yu'un icha'cuxi loq'uel ta smuquenal. Romanos 1:4

Jna'ojtic ti mu xcha'cham li Cristoe yu'un icha'cuxesat. Ilaj o sc'oplal ti ta xchame. Romanos 6:9

Yan li jo'otic ti mu'yuc xa jmultic chijyilutic li Dios ta sventa ti jch'unojtic ti ja' Cajcoltavanejtic li Cristoe, mu me xu' chcaltic: "¿Buch'u xu' ta xyal talel ta vinajel yo' chiscoltautic? ¿Buch'u xu' ta xcha'cuxi yo' chiscoltautic?" mu me xu' xijchi. Yu'un a xa chamuc ta jcojtic li' ta balumil li Cristoe, pero icha'cuxi. Ja' jech chal li c'op ti chcale, ja' ch'unic. Yu'un mi jamal ta xcaltic ti ja' t'ujbil yu'un Dios ti chventainvan li Jesuse, schi'uc mi jch'unojtic ti icha'cuxesat yu'un li Diose, ja' chijcolutic o sbatel osil. Romanos 10:6-9

Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op li Diose: "Scotol li buch'utic ta sc'an scolelic ta stojol li Cajvaltique ja' ta xcolic o sbatel osil", xi ts'ibabil. Romanos 10:13

Jech jch'unoj o ti mu c'usi xu' ta xc'ot ta pasel ta jtojoltic ti jech mu xa c'uxutic o ta yo'on li Diose. Ac'o mi xijcham, ac'o mi cuxulutic to, c'uxutic o ta yo'on. Muc buch'u xu' ta spajes ti jech mu xa c'uxutic o ta yo'one. Mi ja' li yaj'angeltac li Diose, mi pucuj c'uxi, mu xu' yu'unic. Ac'o mi oy c'usi ta xc'ot ta' pasel ta jtojoltic li avie, ac'o mi ja' to c'u ora, c'uxutic o ta yo'on li Diose. Mu c'usi pasbil yu'un Dios, mi ta vinajel, mi li' ta balumile, ti xu' ta spajesvan ti jech mu xa c'uxutic o ta yo'on li Diose. Yu'un ta j'ech'el c'uxutic o ta yo'on Dios ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Romanos 8:38-39


Jtotic Dios ti te oyot ta vinajele

Jtotic Dios ti te oyot ta vinajele, ac'o me quich'otcutic ta muc' jcotolcutic li' ta balumile. Ac'o me c'otuc sc'ac'alil chtal apas mantal atuc li' ta balumile. Ac'o me ja'uc jpascutic li c'usi chac'an li' ta balumile jech chac c'u cha'al li te ta vinajele. Ac'buncutic talel jve'elcutic li avi c'ac'ale. Pasbuncutic perton yu'un li jmulcutique jech chac c'u cha'al ta jpasbecutic perton li buch'utic oy smul cu'uncutique. Mu me xavac'uncutic ta pasel ta canal li ta mulile. Coltauncutic. me. Yu'un jo'ot atuc chapas mantal sbatel osil. Ech'em atsatsal aju'el. Jo'ot chaquich'cutic ta muc' stabel osil. Ja' jech ac'o c'otuc ta pasel jtojolcutic, xachi xac'opojic li c'alal chataic ta na'el li Diose. San Mateo 6:9-13


Publicado por Liga del Sembrador, A.C. y Liga Biblica Mundial del Hogar

Ch'ul lo'iletic tz'ibabil ta Sc'op Dios ta vo'one - Génesis 1-3


Mexico index