Mexico Index

Xchi'dxyi Cuubi Dxiohs Nin Bie'galuu'yi Daada Jesucristu

laasii garaatii' ra' bwiinn guihdxyiyuh la'ba˝ihchi nezloh Dxiohs, pwihsi ayi gaaldaaguzuh guidi'hnn nu'h dzi'n za'ca ziga nin ruhnn Đi'h, Romanos 3:23

Ya nin gahlla bwiinn nin ruzo'badxiahga xcweenta xigaaba dxaaba ra' ˝i'h naa ˝ichilohtii' ra' ba loh Dxiohs, per guelrgaa'da nin runi'hi Dxiohs naa guibahannee bwiinn la'h Đi'h para tu'pazi, pur xcweenta Jesucristu Daada xteenn nu'h. Romanos 6:23

pwihsi pur nin balahsasto' Dxiohs la'hnu'h, ni'chin bata'h Đi'h la'hnu'h loh duhlda chin gwachiisto' nu'h xchi'dxyi Đi'h. Ni'chin ayi guunn tu lligaaba bidxeela tun pur lla'hgahca xcweenta tu sino que guca'ha tun laasii Dxiohs naa nin bani'hin la'htu. Nee ayiza guhcan pur xcweenta xiilla tuhbi dzi'n za'ca nin ˝uhnn bi˝aachi tin zi'chi ayi chuu nin tunbi nin guunn nayaachi, Efesios 2:8-9

Ya bwiinn nin rusadxihlli impweestu, zihturoo' guzuh ba, ayi guteesaloh ba llaa'ndxibaa' mejor guza'loh gudxiinnaa ba lasto' ba, chi'chi gu˝i' ba loh Dxiohs, rahbi ba: "Daada, Dxiohs; balahsasto' lu'h na'h, naan tuhbi bwiinn duhlda." San Lucas 18:13

'Laasii guhca nadzii'hi sto' Dxiohs la'h ra' bwiinn guidxyiyuh, ni'chin guxe'hla Đi'h yu'pi Llii'n Đi'h loh guidxyiyuh, tin garaa ra' bwiinn ra' nin chechiisto' ra' ˝i'h xchi'dxyi Đi'h ayi ˝ichiloh ra' ba loh Dxiohs, sino que gapa ra' ba tuhbi guelnabahan nacuubi nin ayi ˝ichilohtii', laasii Dxiohs ayi gulu'nehza dxi'h Đi'h la'h Llii'n Đi'h loh guidxyiyuh tin gudzii'ba Đi'h duhlda yihca ra' bwiinn guidxyiyuh, sino que guhlda'h Đi'h la'h ra' ba loh duhlda. San Juan 3:16-17

Pwihsi ziga guelrza'cazii ra' nin nugati'dxiloh tu naan la'hgahca guelrza'cazii nin cagati'dxiloh ra' la garaa ra' lasaa' tu loh Jesucristu. Per ayi cwe'he sto' Dxiohs la'h tu nee ayi za gusaa'n Đi'h sacazii ru tu loh nin zahca guunn tu waanta, tin loh ra' guelrza'cazii nin dxie'dxiahlda ra' guunn Đi'h cumpah˝u la'htu xa ta'h tu loh ra' guelrza'cazii ra' chi. 1 Corintios 10:13

Ni'chin nin naa siguhra ayi nin tuhbi nin gabwe'he la'h nu'h loh ziga guelnadzii'hi xteenn Dxiohs cun la'h nu'h: nin guelguhchi, nin guelnabahan, nin aanjla ra', nin tuhbi xii chi'hzi guelrnabwa' ra' o jweersi spÝritu ra' zi nicala cohsa ra' nin nuu nnah, nicala cohsa za ra' nin gue'du ze'yahlda chuu, nin nicala hasta naa mahzi guiya'gayuulda, nee nin hasta naaza la'n gueeta duuxa, nin tuhbi ra' cohsa nin gulachixchih Dxiohs; ayu nin tuhbi nin gabwe'he la'h nu'h loh ziga ruca'h sto' Dxiohs la'h nu'h pur xcweenta Jesucristu Daada xteenn nu'h. Romanos 8:38-39

Yannah Jesucristuyi naa nin bwi'hnn zigapa'h r˝i' xlehyi Moisehs, ni'chin garaa ra' bwiinn nin ruzo'badxiahga xcweenta Jesucristu rahca ra' ba bwiinn nayaa nezloh Dxiohs. Romanos 10:4

laasii squii' r˝i' loh xchi'dxyi Dxiohs: Dxyih nin bwi'hnna'hn lligaaba balahsa sto'n la'htu, baca'dxiaagahn xchi'dxyi tu nin gunaaba tu loon; ya dxyih nin guyahpitii xtuhlda tu, bwi'hnna'hn cumpah˝u la'htu. íGuldxihn dxyi'dxyi! Nnah naa tuhbi dxyih nin galahsa sto' Dxiohs la'hnu'h; nnah naa tuhbi dxyih nin gusia'pitii Đi'h xtuhlda tu. 2 Corintios 6:2

Chin bihn ra' ba gu˝i' Pehdru yihca ra'ba ziga naa ra' ba bwiinn nin baca'h la'h Jesuhs loh cruhzi, bie'suh guhca nalasasto' ra' ba, chi'chi rahbi ra' ba loh Pehdru cun spaaldaa ra' pooxtla nin canee Pehdru ri'chi: --íAhyi bwihtsi ra'!, ┐xa ni'cachi'h gachidi'hnn nu nnah? Chi'chi rahbi Pehdru loh ra' ba: --Gulgasagu'dzisto' tu loh Dxiohs cun neezaa chioobaa˝ihsa cada tuhbigah tu pur lah Jesucristu laasii zi'chi naa tuhbi sehn guzo'badxiahga tu xchi'dxyi Jesucristu, nee tin zi'chiza zuhnn Dxiohs pardohn xtuhlda tu, ya chi'chiyi zuni'hi Dxiohs SpÝritu Saantu la'htu tin cweezaa Đi'h la'n lasto' tu. Hechos 2:37-38

nee gulgasacuubi za la'htu loh guelnabahan nacuubi nin basiinloh Dxiohs pur la'htu tin zi'chi pur xcweenta xchi'dxyi Đi'h guluu'yi xquelnabahan tu tuhbi guelnabahan nayaa, tuhbi guelnabahan nin nallu'yi para loh xtsi'n Dxiohs. Efesios 4:24


Romanos

laasii garaatii' ra' bwiinn guihdxyiyuh la'ba˝ihchi nezloh Dxiohs, pwihsi ayi gaaldaaguzuh guidi'hnn nu'h dzi'n za'ca ziga nin ruhnn Đi'h, Romanos 3:23

Laasii loh Xchihtsi Dxiohs r˝i' squii: Ayiza nin tuhbi bwiinn za'ca, per nin tuhbi tii' ra' ba; Romanos 3:10

Ya nin gahlla bwiinn nin ruzo'badxiahga xcweenta xigaaba dxaaba ra' ˝i'h naa ˝ichilohtii' ra' ba loh Dxiohs, per guelrgaa'da nin runi'hi Dxiohs naa guibahannee bwiinn la'h Đi'h para tu'pazi, pur xcweenta Jesucristu Daada xteenn nu'h. Romanos 6:23

Pwihsi pur xcweenta tuhbi ndxi'hw guyuu'tii duhlda loh guihdxyiyuh, nee guyuu' za caxchihgu xcweenta guelguhchi pur la'h ba, pwihsi zi'chi gudii'dxi guelguhchi para garaa ra' bwiinn, laasii garaa ra' ra' ba guyuu' xtuhlda ra' ba. Romanos 5:12

Pwihsi chin nagahdxi gacabwa' nu'h xa ta'h nu'h loh duhlda, chi'chi bazaa' dxyih bi' Jesucristu tin guhchi Đi'h pur xcweenta ra' bwiinn duhlda ra'. Romanos 5:6

per la'h Dxiohs rluu'yi Đi'h la'h nu'h ruca'hsto' Đi'h la'h nu'h ni'chin guxe'hla Đi'h Crixtu guhchi Đi'h pur la'h nu'h nicala gwazahtii' naa nu'h bwiinn duhlda chi'chi, Romanos 5:8

per ya ziga pur xcweenta SpÝritu Saantu naa Jesucristu Llii'npa'caa Dxiohs laasii pur guelrnabwa' roo' nin nahpa SpÝritu Saantu guhca babahn Jesucristu loh guelguhchi ni'chin nin rluu'yi naa Đi'h Daada xteenn nu'h. Romanos 1:4

laasii naann nu'h Jesucristu tuhbi dxi'h babahan Đi'h loh guelguhchi, ya ayi ru chuu dxyih gachi Đi'h, nee ayiru za xi guelrnabwa' nahpa guelguhchi cun xcweenta Đi'h. Romanos 6:9

Sidela cun rwaa' lu'h guze'ta lu'h Jesucristu naa Daada loh lu'h, nee chechii za sto' lu'h Dxiohs bacwa'hn la'h Đi'h loh guelguhchi, zahca nayaa lu'h nezloh Dxiohs, Romanos 10:9

laasii squii' naa ziga gu˝i' Đi'h: "Chyu chi'hzi bwiinn nin cwiidxyi-guinaaba loh Daada Dxiohs, zila'h ba loh xtuhlda ba." Romanos 10:13

Ni'chin nin naa siguhra ayi nin tuhbi nin gabwe'he la'h nu'h loh ziga guelnadzii'hi xteenn Dxiohs cun la'h nu'h: nin guelguhchi, nin guelnabahan, nin aanjla ra', nin tuhbi xii chi'hzi guelrnabwa' ra' o jweersi spÝritu ra' zi nicala cohsa ra' nin nuu nnah, nicala cohsa za ra' nin gue'du ze'yahlda chuu, nin nicala hasta naa mahzi guiya'gayuulda, nee nin hasta naaza la'n gueeta duuxa, nin tuhbi ra' cohsa nin gulachixchih Dxiohs; ayu nin tuhbi nin gabwe'he la'h nu'h loh ziga ruca'h sto' Dxiohs la'h nu'h pur xcweenta Jesucristu Daada xteenn nu'h. Romanos 8:38-39


Xtaa'dahn nin nuu dxibaa',

Xtaa'dahn nin nuu dxibaa', xclaa'dzihn garaa ra' bwiinn gui˝i' za'ca ziga laa lu'h, xclaa'dzizahn gadzihn dxyih dxi' lu'h guinabwa' lu'h loh guidxyiyuh ziga rnabwa' lu'h dxibaa'. Rna'ba'hn guillii-guillii guni'hi lu'h guehta guida'w nu, cun basia'lda gahca sto' lu'h xtuhlda nu nin ra˝ihchi nu loh Yu'bilu'h ziga rasaguu'dzi sto' nu xcweenta bwiinn nin ru˝ihchi loh nu, nee ayi za gusaa'n lu'h co'ba˝uh bwiinndaxaaba la'h nu chin guiclaa'dzi ba sino que guhlda'h la'h nu loh ba, (laasii xteenn lu'h naa guelrnabwa' cun gueljweersi, cun lla'˝ih nin naa para tu'pazi). San Mateo 6:9-13


Publicado por la Liga del Sembrador, A.C. y la Liga BÝblia Mundial del Hogar

GÚnesis 1-3


Mexico index